วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา

ความเป็นเลิศขององค์การคือปณิธานของเรา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จัดการศึกษาเน้นคุณธรรมนำความรู้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปลูกฝังรักษ์สิ่งเเวดล้อม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความเป็นไทย เเละพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

สีประจำโรงเรียน ฟ้า ขาว