พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาปีที่ 1-6

 2. จัดการศึกษาให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ทั้งด้านนวัตกรรมการศึกษา สื่อการเรียน สื่ออิเล็กทรอนิคส์และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและคุณธรรม เป็นคนดี มีปัญญา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตสำนึกความเป็นไทย

 4. เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี

5. บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เป้าหมาย

ด้านคุณภาพผู้เรียน (ปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

                1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

                2. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

                4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

                5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                7. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

                8. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

                9. ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษามากกว่า 2 ภาษา ได้แก่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ด้านการเรียนการสอน (การพัฒนาครู)

               1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง

               2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

                1. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามรถในการบริหารจัดการศึกษา

                2. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

                3. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

                4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

                6. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

                1. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

                2. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ชุมชน